Ushna

Ushna - Einstein Medical School, Bronx, New York